Ja, rätten till arv eller testamente efter en avliden person är en tillgång precis som vilken som helst, och därmed är den utmätningsbar.Det kan vara fråga om en andel i ett dödsbo men tillgången kan också bestå i rätten till en viss sak, eller belopp enligt testamente (s.k. saklegat eller penninglegat).

Av rättspraxis framgår dock att utmätning för en arvinges skulder av egendom som tillhört den avlidne inte kan ske förrän efter att dödsboförvaltningen avslutats. När det finns flera dödsbodelägare avslutas förvaltningen först i samband med arvskifte. Först därefter kan egendom som tillfallit en delägare utmätas för dennes skulder. Om ett dödsbo förvaltas av boutredningsman kan egendomen i dödsboet inte utmätas för dödsbodelägares skulder förrän förvaltning är slutförd. Kronofogden kan däremot i detta läge mäta rätten till arv.

Det ska dock nämnas att Kronofogden ofta saknar kännedom när en skuldsatt person ärver och därför inte beslutar om någon utmätning.

Ett viktigt undantag från detta är det fall att person, i egenskap har rätt till laglott. Rätten till laglott tillkommer bröstarvingen ensam och varken Kronofogden eller någon borgenär kan tvinga en bröstarvinge att begära jämkning av ett testamente.