Det enkla svaret på frågan är nej. Det innebär emellertid inte att mannen saknar möjligheter att få sin fråga utredd och prövad.

Alla barn har rätt till kännedom om sitt ursprung. Anledningarna är flera och förutom det biologiska intresset finns även juridiska konsekvenser av att fastställa föräldraskap såsom arv och försörjning.

Om en ogift kvinna föder ett barn behöver faderskapet fastställas genom bekräftelse hos familjerätten eller genom en dom i domstol. Eftersom barnet saknar egna möjligheter att i tidig ålder söka efter sitt ursprung har socialnämnden en skyldighet att vidta åtgärder för att tillse att faderskapet utreds och fastställs. För ett barn som föds inom äktenskap folkbokförs automatiskt moderns make som barnets far eftersom det råder en så kallad faderspresumtion.

Om en annan man än moderns make misstänker att han är far till kvinnans barn saknar mannen emellertid möjlighet att väcka talan i domstol. Samma sak gäller om kvinnan är ogift och ej skriftligen godkänner mannens bekräftelse. Mannen saknar nämligen talerätt vid fastställande av faderskap och är därmed inte behörig att väcka sådan talan.

Om barnets mor inte vill medverka till en utredning, saknar jag då möjligheter att pröva faderskapet?

Nej, riktigt så är det inte. Den som tror sig vara biologisk far till ett barn där faderskapet fastställts genom presumtion kan vända sig till socialnämnden. Socialnämnden har nämligen en skyldig att inleda en utredning på begäran av mannen såväl som på eget initiativ om det finns skäl därtill. Mannen kan därmed indirekt väcka talan i domstol men saknar partsställning i målet eftersom socialnämnden företräder barnet. Om nämnden av någon orsak inte skulle beakta mannens uppgifter eller finna de osannolika saknar han emellertid vidare möjligheter att framtvinga en utredning.

Om faderskapet redan fastställts genom presumtion behöver den hävas innan ett nytt faderskap kan fastställas. Inte sällan förenas därför en talan om hävande av faderskapspresumtion med en fastställelsetalan.

Till skillnad från vad som gäller vid en fastställelsetalan saknar socialnämnden rätt att föra barnets talan i mål om hävande av faderskap. Om socialnämnden därför bedömer att det ligger i barnets intresse att en talan om hävande av faderskap väcks har nämnden en skyldighet att anmäla ett behov av det förordnas en god man för barnet. En god man har nämligen, till skillnad från nämnden, rätt att väcka talan om hävande av faderskap för barnets räkning.

Sammantaget har mannen, trots en avsaknad av talerätt, möjlighet att initiera en utredning som kan resultera i ett fastställande med hjälp av socialnämnden.