Många markägare tror sig ha rätt att fälla träd på sin egna mark, men detta stämmer inte riktigt.

I fastighetens detaljplan eller områdesplan kan det finnas bestämmelser om hur man får och när man inte får fälla träd på tomten.

För att fälla träd måste man ansöka om marklov. Om man utan lov fäller träd kan man drabbas av en sanktionsavgift som döms ut av byggnadsnämnden eller annan nämnd i kommunen som sköter dessa frågor. Enligt Plan och bygglagen (PBL) kan sanktionsavgiften bli ganska hög då beräkning görs per träd med olika procentsatser av prisbasbeloppet, som för närvarande är 47 600 kr.

Förutom att risken finns att man som markägare få sanktionsavgift genom kommunen kan du som markägare även bli skadeståndsskyldig mot grannen.

Som markägare har du ett ansvar att sköta dina träd och ta hänsyn till din omgivning, d.v.s. dina grannars mark.

Om man med avsikt (uppsåtligen) eller av oaktsamhet vållar en skada på en sak anses man skadeståndsskyldig att ersätta skadan enligt skadeståndslagen. Skulle man ta bort eller skadar träd, buskar och annan växtlighet är man således skadeståndsskyldig. Om du som markägare avsiktligen fäller träd på annans mark kan detta även anses vara skadegörelse vilket är ett brott enligt lag. Den som blir drabbad av att ha fått ett träd nerfällt på sin mark kan således begära skadestånd antingen via brottmål genom att polisanmäla händelsen som en skadegörelse, eller genom att stämma den ansvariga och begära skadestånd i tvistemål.

Hur beräknas skadeståndet?

Den drabbade kan erhålla skadestånd i form av ersättning för eventuell skada av föremål, reparationskostnader och värdeminskning. En utgångspunkt brukar oftast vara att man utgår ifrån vad det skulle kosta att ersätta det skadade föremålet med ett nytt med avdrag för ålder och användning av det.

Vad gäller växtligheten på marken beräknas din ersättning oftast från vad det kostar att skaffa en ny växt inklusive kostnader (rimliga kostnader) för att ta bort de delar som finns kvar samt plantering och återställning av markområdet.

// Jur.kand. Nuhi Kalici