Det korta svaret på den frågan är ja, den allmänna opinionen till trots. I ABL, Aktiebolagslag (2005:551), 1 kap 3 § går att utläsa att aktieägarna inte har ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Vidare står det att aktieägares personliga betalningsansvar går att läsa om i 25 kapitlet samma lag, således kan aktieägare bli personligt betalningsansvariga.

Hur blir då en aktieägare personligt betalningsansvarig?
Det personliga betalningsansvaret för aktieägare kan uppkomma i samband med styrelsen i aktiebolaget har underlåtit att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning ska upprättas när bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när bolaget blir utmätt men saknar tillgångar. Det är bolagets revisor som ska granska kontrollbalansräkningen.
Visar kontrollbalansräkningen att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen snarast möjligt kalla till bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska försättas i likvidation, med andra ord i konkurs. Snarast möjligt innebär i det här fallet genast, eftersom styrelsen dock får utnyttja den längsta kallelsefristen som lagen föreskriver så har styrelsen i praktiken max 6 veckor på sig att kalla till bolagsstämma. En da tillfället då styrelsen inte behöver kalla till bolagsstämma är då ordinarie stämma ska hållas inom 6-8 veckor från det att revisorn slutförde sin granskning.
Beslutar inte stämman på den första kontrollstämman att likvider bolaget, försätta det i konkurs, ska en andra kontrollstämma hållas inom 8 månader från den första kontrollstämman där frågan om likvidation återigen ska prövas. Inför den andra kontrollstämman ska en ny kontrollbalansräkning upprättas vilken bolagets revisor ska granska och yttra sig över på den andra kontrollstämman. Efter den andra kontrollstämman kan domstol bestämma att bolaget ska tvångslikvideras, vilket betyder att domstolen tvingar bolaget i konkurs.

Styrelsens ansvar
Det är nu vi kommer till det personliga betalningsansvaret – om styrelsen har underlåtit att ta de här stegen som har beskrivits ovan – så infaller ett personligt betalningsansvar för styrelsen som då svarar solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget. Om någon i bolaget är medveten om styrelsens underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning och kalla till bolagsstämma så svarar även den personen solidariskt tillsammans med styrelsen. Ansvaret åläggs dock inte den som kan visa att hen inte handlat försumligt.

Aktieägarnas ansvar
Vad gäller aktieägare så kan de bli personligt betalningsansvariga om de äger vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation, alltså försättas i konkurs, och trots det deltar i beslut om att fortsätta bolagets verksamhet. I så fall blir även de aktieägarna personligt betalningsansvariga tillsammans med styrelsen. För att det personliga betalningsansvaret ska inträda måste en sådan talan väckas inom 3 år från det att förpliktelsen skulle ha fullgjorts.