En utlänning kan tas i förvar om det är i syfte att förbereda eller genomföra en utvisning. Ett sådant beslut om förvar får dock bara meddelas om det annars finns en risk att utlänningen begår brott i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar utvisningen. Vid bedömningen av om en sådan risk finns får myndigheterna endast ta hänsyn till om personen (1) tidigare hållit sig undan, (2) uppgett att hen inte avser att lämna Sverige, (3) uppgett en felaktig identitet, (4) inte hjälpt till att klarlägga sin identitet och på så vis försvårat prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd, (5) medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit viktig information, (6) tidigare överträtt ett återreseförbud, (7) dömts för ett brott som kan leda till fängelse eller (8) utvisats på grund av brott.

Beslut om att ta en person i förvar fattas vanligtvis av Migrationsverket eller Polismyndigheten, men kan överklagas hos domstol. En person som har hållits i förvar i mer än tre dagar har rätt att få ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten och den förvarstagne har möjlighet att begära en särskild advokat eller jurist. Det är starkt rekommenderat att föreslå ett biträde som är specialiserad på migrationsrätt i allmänhet och förvarsärenden i synnerhet, men saknas ett sådant önskemål utses ett offentligt biträde av Migrationsverket eller polisen.

Ett beslut om förvar gäller i två månader, men kan förlängas om det finns synnerliga skäl. Begreppet synnerliga skäl används i lagstiftningssammanhang för att peka ut förhållanden som klart avviker från vad som är allmänt förekommande. I mål om förvar har dock bestämmelsen om synnerliga skäl kommit att tillämpas mer som en regel om proportionalitet än en undantagsregel. Oklar identitet, bristande samarbete eller att det fortfarande utreds om utvisning kan ske är alla exempel på omständigheter som kan göra att det finns synnerliga skäl.  En utlänning, som inte utvisats på grund av brott, får dock aldrig hållas i förvar i mer än tolv månader. För personer som har utvisats på grund av brott finns det däremot ingen bortre tidsgräns och det finns därför utlänningar som har varit i förvar i flera år. Den genomsnittliga förvarstiden är dock ungefär en månad.