Massvaccineringen mot covid-19 är i full gång och det är nu möjligt att få ett vaccinationsbevis som intygar genomförd vaccination. Syftet med vaccinationsbeviset är att underlätta resande inom EU, men det är tänkbart att vaccinationsbeviset också kommer att börja användas som intyg vid andra tillfällen, så som på arbetsplatsen. Vad säger egentligen lagen om det?

Enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer bör alla som är 16 år och äldre i Sverige vaccinera sig mot covid-19. Å ena sidan kan det finnas skäl att många ändock inte väljer att vaccinera sig, till exempel av religiösa eller medicinska skäl, eller för att man helt enkelt inte vill. Å andra sidan kan vaccination vara ett verktyg för en arbetsgivare att förhindra smittspridning på en arbetsplats som skulle kunna bli förödande för verksamheten. Men vad säger då lagen? Får en arbetsgivare lov att kräva att anställda vaccinerar sig?

Den kroppsliga integriteten är grundlagsskyddad i 2 kap. 6 § Regeringsformen. Det innebär att den enskilde är skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från staten. Som en konsekvens kan en arbetsgivare i offentlig sektor inte kräva att anställda vaccinerar sig. Rättigheten är dock inte absolut, vilket innebär att riksdagen kan stifta lagar som tillåter undantag. Ett sådant undantag ska ske genom lag och får endast göras för att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningar får inte heller gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett undantaget.

Det finns alltså en möjlighet för staten att genom lag begränsa rätten till skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. I dagsläget har den möjligheten inte utnyttjats för vaccinering. Det går bara att spekulera i vad som kommer att ske i framtiden, men med tanke på den restriktiva hållning som riksdagen har haft hittills förefaller det osannolikt att ett undantag skulle göras nu. I vart fall, kan en statligt anställd i nuläget inte tvingas att vaccinera sig.

Privata arbetsgivare är inte skyldiga att följa samma regler. Det finns inte någon lag som reglerar frågan om privata arbetsgivare kan kräva vaccin, vilket leder till att rättsläget är oklart. I en jämförelse med exempelvis drogtest har arbetsdomstolen (AD) uttalat att ett krav på att drogtest skulle kunna ligga inom en arbetsgivares arbetsledningsrätt, så länge det inte strider mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. Vid en bedömning om vad som utgör god sed har AD uttalat att intrånget i arbetstagarens personliga integritet behöver stå i rimlig proportion till arbetsgivarens intressen. Ett krav på vaccin kommer sannolikt bedömas på ett liknande sätt. Med hänsyn till grundlagsskyddet som omfattar den offentliga sektorn är det svårt att föreställa sig att en arbetsgivarens intresse avseende vaccinering skulle anses stå över en arbetstagarens intresse. En privat arbetsgivare kan därför troligen inte kräva att anställda vaccinerar sig.

Däremot, kan det ligga inom en arbetsgivares arbetsledningsrätt att omplacera anställda som inte har vaccinerats, till exempel om en viss position kräver tjänsteresor som annars förhindras. Dock kan en sådan omplacering hindras av dataskyddsförordningen (GDPR), vilken kan sätta stopp för att arbetsgivare samlar in så kallade känsliga uppgifter där hälsouppgifter ingår såsom vaccinationsintyg.

Avseende nyanställning kan det vara möjligt för en arbetsgivare att kräva vaccinationsintyg, eftersom det potentiellt inte bedöms som ett ”påtvingat” krav. Detsamma gäller vid krav för att erbjuda en förmån. Rättsläget är dock oklart.

Kan då arbetsgivare kräva att anställda visar upp ett vaccinationsbevis mot covid-19? En arbetsgivare inom offentlig sektor kan i nuläget inte kräva ett vaccinationsbevis från sina anställda. För privata arbetsgivare är rättsläget i dag oklart. Det kan visserligen ligga inom en arbetsgivares arbetsledningsrätt, i vart fall avseende omplacering, men GDPR kan också sätta stopp för en sådan kartläggning av anställdas hälsouppgifter. Sammanfattningsvis är det därför högst osäkert om en privat arbetsgivare har rätt att kräva vaccinering för att den anställde ska få vistas på arbetsplatsen.