Vilka krav kan en arbetsgivare ställa på de anställdas klädsel?

För anställda som kommer i kontakt med kunder har EU domstolen slagit fast att arbetsgivaren får ha krav på neutral klädsel. Det innebär att man kan förbjuda religiös klädsel för sådana anställda. Man kan även förbjuda klädsel med politiska budskap. Arbetsgivaren har ett berättigat intresse av att de anställda uppfattas som neutrala i relation till kunderna. Arbetsgivaren kan också förbjuda viss typ av klädsel av säkerhetsskäl. Arbetsdomstolen slog nyligen fast att det inte är ok att bära engångshandskar inom tandvården av religiösa skäl (önskemål från muslimsk kvinna som arbetade som tandläkare att skyla händer). Det är viktigare med hygien och patientsäkerhet.

Hur förhåller sig regelverket till religiösa symboler, som huvudduk eller kippa?

Kommer arbetstagaren i kontakt med kunder är det inte lämpligt att bära religiösa symboler. Det ka innebära att man inte får använda huvudduk eller kippa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan förbjuda det. En intresseavvägning sker mellan arbetstagarens önskemål och arbetsgivarens krav. Vilket väger tyngst? Som sagt har EU domstolen och även arbetsdomstolen sett relativt strängt på önskemål om att få bära religiös klädsel.

Vad har du för råd till den som upplever att den blir diskriminerad på arbetsmarknaden på grund av förbud mot religiösa symboler?

Den som upplever att det kan vara fråga om diskriminering kan alltid vända sig till DO (diskrimineringsombudsmannen).