Under den tid du är anställd skall du vara solidarisk med din arbetsgivare. Man får inte aktivt ragga på kunder, kopiera kundregister eller på annat sätt kopiera arbetsgivarens egendom för att senare använda i den egna verksamheten. 
 
Situationen blir annorlunda från den dag din anställning formellt upphört. Det som begränsar ditt agerande nu är i de flesta fall villkoren i ditt anställningsavtal. Här brukar det i många fall finnas s k konkurrensklausuler vilka ska hindra den tidigare anställda att påbörja en konkurrande verksamhet. 
 
Dessa klausuler har olika innehåll, vilket innebär att begräsningarna kan vara olika i omfattning och gälla under olika långa tidsperioder. Många av dessa klausuler är inspirerade av avtal i andra länder, där gällande arbetslagstiftning skiljer sig mycket från Sveriges. 
 
När dessa klausuler prövats av domstol har de funnits vara oskäliga i flera fall gentemot den anställde.  Dels har vissa klausuler i sig haft en sådan omfattning att de funnits oskäliga. Dels har man funnit att i det fall arbetsgivare inte utger någon ersättning för den period som begränsas den anställdes möjligheter till fortsatt verksamhet hos annan eller egen verksamhet har de ansetts som oskäliga. 
 
I det fall de blir problem bör man kontakta ombud fort eftersom det i arbetsrättsliga samband föreligger korta tvister för agerande. 
 
Det är även lämpligt att i det fall man skall starta konkurrande verksamhet låta någon gå igenom de avtal som finns så att man undviker problem.  Sverige är ett litet land, alla känner alla i branschen och det är viktigt att man inte förstör sitt eget renommé genom att agera felaktigt.