För den som ska starta eget är den största skillnaden mellan bolagsformerna aktiebolag och handelsbolag den personliga betalningsskyldigheten. Det här innebär att risktagandet med bolaget är en faktor som bör vägas in vid valet av bolagsform. Nedan har jag listat de grundläggande skillnaderna mellan bolagsformerna, det är ett axplock utifrån frågan och att det är entreprenör som ska starta ett bolag.

Aktiebolag
För att starta ett aktiebolag behöver du ett aktiekapital om 25 000 kr som blir bolagets aktiekapital. Du kan starta bolaget själv eller tillsammans med en eller flera andra personer. Bolaget ska registreras i aktiebolagsregistret. Ägarandelarna i bolaget regleras av hur mycket aktier varje person äger.
Det är aktiebolagslagen som styr hur bolaget ska upprättas (genom stiftelseurkund), skötas och avvecklas – på så sätt är ett aktiebolag mer regelstyrt och kräver mer kunskap av grundaren jämfört med att starta ett handelsbolag. I aktiebolagslagen förekommer regler för hur stiftelseurkunden ska upprättas, hur ändamålet för bolaget ska anges, hur styrelse och VD ska tillsättas, hur bokföringen ska ske etc.
Generellt brukar det sägas att aktiebolag är en bolagsformen där det inte förekommer personligt betalningsansvar för bolagets skulder och därav riskerar inte ägaren sin privatekonomi, vilket är en sanning med modifikation. Om inte styrelsen sköter bolaget kan de, VD:n eller aktieägare komma att bli skadeståndsskyldiga eller till och med personligt betalningsansvariga. Därför är det viktigt att ha koll på grundläggande och övergripande regler i aktiebolagslagen när man grundar sitt bolag, underhåller det och avvecklar det.

Handelsbolag
Ett handelsbolag är som en förlängning av en enskild firma när man bestämt sig för att man inte längre vill driva bolaget ensam. Det är lagen om handelsbolag och enkla bolag som appliceras i det här fallet, en lag som är mindre omfattande än aktiebolagslagen. För att grunda ett handelsbolag behöver man vara minst två personer som har avtalat om att gemensamt bedriva näringsverksamhet i ett bolag. Bolaget måste ha registrerats i handelsregistret. För att en ny person ska kunna tillträda handelsbolaget krävs det samtliga ägares godkännande, till skillnad från ett aktiebolag där man kan tillträda som ägare efter att ha förvärvat aktier i bolaget.
I handelsbolag har varje ägare rätt att vidta åtgärder i förvaltningen av bolaget, vilket är en skillnad från aktiebolag där det oftast är VD:n som har den här typen av kapacitet. Ägarna av ett handelsbolag har ett personligt betalningsansvar för skulderna i bolaget. Det här innebär att om bolaget får likviditetsproblem så är det ägarna som personligen är skyldiga att stå för dessa och som får ta de ekonomiska konsekvenserna.

Sammanfattningsvis är den största skillnaden det personliga betalningsansvaret, i ett aktiebolag förekommer det inte om bolaget inte grovt missköts och i ett handelsbolag finns den skyldigheten oavsett om bolaget är skött eller inte. Regelefterlevnaden är mer omfattande gällande aktiebolag än vad den är gällande handelsbolag. Risken i bolaget, alltså om du som grundare går in med lån och tar en ekonomisk risk med bolaget, skulle jag säga får vara en av de omständigheterna som ska väga tyngre när du som entreprenör väljer mellan ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Aktiebolag kan ha en lite längre startsträcka men generellt ger det mer ekonomiska och riskmässiga fördelar. Det bästa är att ta hjälp av en jurist om man är osäker.