Har du blivit dömd till högst sex månaders fängelse kan du ansöka hos kriminalvården om att få avtjäna straffet genom så kallad intensivövervakning, det vill säga fotboja.

Intensivövervakning innebär att straffet avtjänas i hemmet med en fotboja. För att kriminalvården ska fatta ett beslut om detta måste du därför ha en ordnad bostad där det är möjligt för kriminalvården att utöva den kontroll som är förenad med övervakningen. En förutsättning för att beslut om fotboja ska kunna fattas är att det i bostaden finns elektricitet och en fungerande telefon med ett aktivt telefonabonnemang.

Om du som ansöker om fotboja bor tillsammans med någon annan myndig person måste den personen godkänna att straffet avtjänas i er bostad. Kriminalvården ställer vidare krav på att du ska ha någon form av sysselsättning omfattande minst halvtids arbete. Sysselsättningen behöver inte vara ett avlönat arbete, utan kan också vara utbildning eller oavlönat samhällstjänstliknande verksamhet.

Har du tidigare haft fotboja måste det ha gått tre år sedan förra gången. Under denna treårsperiod får du heller inte ha dömts till strängare straff än böter. Om du har blivit dömd till skyddstillsyn i kombination med fängelse är det inte möjligt att avtjäna fängelsetiden med fotboja. Det är inte heller möjligt för kriminalvården att fatta beslut om fotboja om du är häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt på grund av något annat brott än det brott ansökan avser. Kriminalvården saknar oftast också möjlighet att fatta ett sådant beslut om det i den aktuella domen har beslutats att du ska häktas eller kvarbli i häktet. Kriminalvården kan vara tvungen att avslå en ansökan om fotboja om de anser att den kontroll som övervakningen ska förenas med inte kan genomföras på grund av språksvårigheter.

Fattar kriminalvården beslut om att du får avtjäna ditt straff med fotboja innebär det ett utegångsförbud där du bara får lämna bostaden under vissa i förtid bestämda tider. Du måste i så fall medverka i behandlingsprogram som frivården bestämmer. Under hela straffverkställigheten måste du hålla dig helt alkohol- och drogfri. Kontroll av detta kan ske dygnet runt. Bryter du mot dessa förhållningsregler avbryts verkställigheten med fotboja och den tid som återstår av straffet får då avtjänas i fängelse.