Vad menas med en ”prick” i brottsregistret?

Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det s k kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men också om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Därutöver registreras även en del andra uppgifter, t ex om en person har fått en åtalsunderlåtelse eller ett kontaktförbud. I vissa fall registreras även domar från utlandet.

Vilka har tillgång till belastningsregistret?

Belastningsregistret är stängt för allmänheten och endast vissa myndigheter har möjlighet att kontrollera vad som står där. Det handlar i huvudsak om åklagarmyndigheten, polisen och domstolarna men även t ex Skatteverket har rätt att ta del av uppgifter ur registret. Därutöver har varje person rätt att begära ut uppgifter om sig själv ur registret.

Hur länge står en uppgift kvar i belastningsregistret?

Det beror på vilken vilket straff man fått. Ett fängelsestraff står kvar i tio år efter det att man frigivits från straffet. En skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen eller beslutet (fem år om man var under 18 år då brottet begicks). En dom på ungdomstjänst gallras tio år efter domen (fem år om man var under 18 år då brottet begicks). En bötespåföljd gallras ut fem år efter domen eller det att man godkände böterna. Det är dock viktigt att komma ihåg att om man döms till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla ”pricken” stå kvar fram till det att den nyaste domen skall gallras ut.