När en vårdnadstvist inleds mellan två föräldrar och föräldrarna inte kan komma överens om de frågor som tvisten berör så kan tingsrätten på tal av ena föräldern eller båda föräldrarna besluta om att inhämta en vårdnadsutredning. Tingsrätten kan även på egen hand besluta om att inhämta en vårdnadsutredning. Syftet med att inhämta en vårdnadsutredning är att ha ett bredare underlag innan frågan om vårdnad, boende och umgänge avgörs slutligt.

En vårdnadsutredning går till på det sättet att Familjerätten kontaktar föräldrarna, vanligtvis genom att skicka brev till var och en av föräldrarna. Av brevet framgår vem som är ansvarig för utredningen och när utredaren vill träffa var och en av föräldrarna. Det genomförs vanligtvis två samtal med var och en av föräldrarna, ett hembesök där barnet i de flesta fall får vara närvarande samt ett barn med förälder-besök. Beroende på hur gammal barnet är, och om föräldrarna lämnar sitt samtycke, kan även ett samtal med barnet hållas under utredningen. I de flesta fall hålls också referenssamtal med exempelvis personal på förskola/skola eller andra personer kan vara av betydelse att prata med under utredningen.

När det gäller utredningens handläggningstid så är det tingsrätten som beslutar när utredningen ska vara färdigställd. Tingsrätten ska se till att utredningen bedrivs skyndsamt. Cirka fyra månader är ett riktmärke för vad som är rimlig handläggningstid.

En färdigställd utredning avslutas med att Familjerätten lämnar förslag till beslut, dvs. Familjerätten föreslår om vårdnaden om barnet ska vara ensam eller gemensam, var barnet ska bo och i vilken omfattningen barnet ska träffa den förälder som barnet inte ska bo hos. Familjerätten kan också föreslå att barnet ska bo växelvis, dvs. lika mycket hos varje förälder.

När utredningen har färdigställts skickas den först till föräldrarna för kommunicering. Föräldrarna får då möjlighet att yttra sig över utredningen samt över förslaget till beslut. Föräldrarna har rätt att meddela eventuella sakfel såsom åratal, namn, städer osv. Föräldrarna har inte möjlighet att föreslå förändringar i den andra förälderns utsaga. Föräldrarna får cirka två veckor på sig att yttra sig över utredningen. Efter dessa två veckor skickas utredningen till tingsrätten.