Fråga: Jag är misstänkt för bedrägeri och har fått en offentlig försvarare som inte verkar bry sig om mitt fall. Han svarar aldrig i telefon och gör inget för att driva utredningen framåt. Kan jag byta advokat och hur gör jag i så fall?

Svar: Först av allt bör du prata med din advokat och beskriva vad du är missnöjd med. Kanske kan ni komma överens om en samsyn kring ditt försvar, och kanske kan han förklara varför han är svår att nå eller rent av bättra sig.

Vill du ändå byta ut din offentlige försvarare ska du vända dig till tingsrätten där ditt mål handläggs. Beskriv varför du är missnöjd och vill byta. Det kan vara en god idé att först ta kontakt med en advokat som du får förtroende för och som du kan begära att tingsrätten förordnar i stället. Det är sedan domstolen som avgör om du har anfört tillräckliga skäl för ett byte. Alla omständigheter beaktas, men faktorer som kan tala särskilt starkt för ett försvararbyte är om det finns allvarliga meningsmotsättningar mellan klienten och advokaten, exempelvis om hur målet ska drivas. Domstolen beaktar också sådant som om det är fråga om allvarliga brottsmisstankar (ökar chanserna till byte) samt om bytet kan förväntas leda till stora merkostnader (minskar chanserna).

Om din begäran avslås kan du överklaga beslutet eller anlita en privat försvarare. En privat försvarare finansieras av dig personligen, om du har framgång i målet kan du emellertid få ersättning för staten för dina kostnader.