Denna fråga är högaktuell, inte minst med hänsyn till pågående rättegång i Stockholm med Rakhmat Akilov där extremt många personer ska höras. Vi har en plikt att vittna, med få undantag.

Undantag från plikten att vittna
• Den som själv är misstänkt behöver inte alls uttala sig och hans tystnad får inte tolkas emot honom.
• Den som är närstående till en misstänkt behöver i flera fall inte heller uttala sig och ska i vissa fall inte heller vittna under ed.
• Vissa yrkesgrupper är undantagna från att vittna runt saker de fått veta i sin yrkesroll. Hit hör t.ex. präster, advokater, läkare och sjuksköterskor. Den som vittnesmålet gäller kan dock lösa vederbörande från tystnadsplikten och om så sker kan personen vittna.

Kallelse
Den som ska vittna får en kallelse till domstolen med tid och plats för vittnesmålet. Den som kallas är skyldig att komma till domstolen om det inte finns mycket speciella skäl och t.ex. semesterresor eller arbete räknas inte. Om tiden inte passar, kontakta domstolen för att se om tiden går att byta ut genom ändring i planeringen. Om ett vittne uteblir utan giltig anledning kan denne få betala vite (böter) eller till och med bli hämtad till domstolen med hjälp av polis.

Rädda vittnen
Tyvärr är det vanligare och vanligare att vittnen är rädda. För att de ändå ska kunna berätta om vad de sett finns möjligheter att vittne med den tilltalade i ett annat rum, över videolänk eller via telefon. Den tilltalade måste dock alltid få ta del av vittnesmålet, vi har inte heller anonyma vittnen i Sverige så Du måste uppge Ditt namn i samband med vittnesmålet.
Många domstolar har duktiga vittnesstödjare som hjälper till att ta hand om vittnena innan det är deras tur att vittna. Om man som vittne är osäker eller rädd är det bra att höra efter i rättens reception om det finns vittnesstödjare på plats.

Hur går det till att vittna?
Ett vittne får vänta utanför rättssalen tills det är dennes tur att vittna. Tanken är att vittnet ska lämna sin egen berättelse och inte vara påverkad av vad andra berättat.
När det är dags att vittna kallas vittnet in i rättssalen via högtalarsystemet och går fram till vittnesbåset och sätter sig där.
Domaren kommer att utreda om det föreligger undantag från vittnesplikten genom att ställa frågor runt vilken relation vittnet har till den tilltalade. Därefter ska vittneseden avläggas. Domaren förestavar eden och vittnet säger efter; den lyder så här: ”Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”
Den som har åberopat vittnesförhöret, vanligen åklagaren, inleder frågandet och därefter får övriga aktörer i rättssalen ställa frågor, t.ex. målsägandebiträdet och försvarsadvokaten.
Det är viktigt att svara på de frågor som ställs på ett korrekt sätt, men vilka ord används har mindre betydelse. Vittnet får ha med sig minnesanteckningar, men det bästa är om vittnesmålet kan lämnas så fritt som möjligt.

Ersättning
Ett vittne har rätt till ersättning för kostnaderna som vittnesmålet förorsakat. Vanligast är ersättning för förlorad arbetsinkomst (maximalt 700 kr/dag), reskostnader, parkeringsutlägg och traktamente motsvarande fördyringen om man t.ex. behöver äta ute. I vissa fall utgår ersättning för hotellövernattning.
Efter vittnesförhöret går det bra att sitta kvar i salen och lyssna på resterande del av rättegången. Vill man gå därifrån direkt efteråt går detta också bra.