De gyllene stegen att vidta när hästköpet inte blev som förväntat

Om hästköpet inte blev som förväntat behöver du först reda ut varför hästen inte lever upp till dina förväntningar och vad för följder detta får för just dig. Därefter behöver du förklara för säljaren varför du inte nöjd med hästköpet samt varför du anser att säljaren är ansvarig för din missnöjdsamhet och vad du kräver för åtgärd, så kallat reklamation. Vi rekommenderar att alltid skicka en skriftlig reklamation.

Förklaringen ska vara ett köprättsligt fel

Förklaringar såsom att du inte är nöjd med hästen överlag eller att hästen inte är rolig att rida är inte ett fel enligt köprättslig mening. För att det ska bli ett köprättsligt fel behöver hästen exempelvis visa upp ett fel som gör att hästen inte kan användas till avsett ändamål eller att felet begränsar hästens användningssätt. Det kan också vara fråga om att hästens uppvisade beteende eller egenskaper inte står i överensstämmelse med vad som avtalats mellan parterna. Dessa är de vanligaste förklaringarna som används när en köpare är missnöjd med sitt hästköp, men det finns fler.

Förklara varför säljaren är ansvarig

Säljaren ansvarar för eventuella fel på hästen om felet kan kopplas till tidpunkten då hästen var i säljarens vård. Om hästen drabbas av en skada när hästen är hos köparen och felet inte kan kopplas till en gammal skada eller annan händelse när säljaren hade hästen hos sig, föreligger inte ett ”köprättsligt fel” som köparen kan göra säljaren ansvarig för. Köparen har hästen i sin vård och bär därmed risken för eventuella skador som hästen åsamkar sig hos köparen.

Framför vilken åtgärd som krävs

De åtgärder som köparen i första hand kan kräva är att det ”köprättsliga felet” ska avhjälpas på bekostnad av säljaren. Köparen menar då att kostnaden för att rätta till felet på hästen ska betalas av säljaren. Omleverans kan vara ett annat alternativ till avhjälpande, men då hästar är levande djur används i princip inte omleverans. Det är svårt att leverera en likadan häst.

Om det ”köprättsliga felet” inte går att avhjälpa eller inte avhjälps inom skälig tid efter reklamationen, kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Om prisavdrag begärs menar köparen att det köprättsliga felet på hästen gör att hästen blivit mindre värd än vad köparen köpt hästen för utan vetskap om att felet fanns. Köparen vill därför ha en kompensation för värdeminskningen men vill fortfarande ha kvar hästen.

Ibland är det ”köprättsliga felet” av så stor betydelse för köparen att hästen måste lämnas tillbaka. I det läget behöver köparen skicka ett meddelande till säljaren att köparen vill häva köpet av hästen.

Oftast är det inte så lätt att själv framföra sin förklaring till säljaren, och många gånger är det inte svart eller vitt om vad som gäller och vilka åtgärder som köparen har rätt att kräva gentemot säljaren. Det kan dessutom finnas behov av att vidta utredningar för att lokalisera vad felet beror på. Att få hjälp av en advokat i dessa delar är oftast en enorm lättnad för köparen. Ju tidigare advokaten kan sättas in i ärendet, desto bättre talan kan advokaten framföra åt dig.