Fråga:

En farfar hade två barn, son och dotter tillsammans med sin första fru. Farfaderns båda barn och första frun är sedan flera år avlidna. Farfaderns avlidna son har tre barn i livet. Den avlidna dottern hade inga barn.
Farfadern gifte om sig med en ny kvinna som har två vuxna döttrar tillsammans med en annan man. Den nya makan och farfadern har med äktenskapsförord, inbördes testamente samt gåvobrev utformat dokumenten så att farfaderns biologiska barnbarn blev arvlösa. Bostadsrätt i Stockholmsområdet samt andra kapitaltillgångar tillföll enligt nämnda dokument den nya makan och vid hennes död tillfaller allt den nya makans två döttrar.
Farfadern avled i början av 2020. Bouppteckningen godkändes och lämnades in till Skatteverket våren 2020.
Till saken hör att dom biologiska barnbarnen till farfadern inte har någon som helst kännedom om arvslagar och att dom av okunskap utgått ifrån att allt är juridiskt korrekt. 

 

Svar:

Som utgångspunkt gäller att barnbarn har arvsrätt i förhållande till sin farfar för det fall deras pappa inte är i livet vid farfars bortgång. Detta framgår av 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken.

Barnbarn är i detta fall att betrakta som bröstarvingar, vilket innebär att de rätt till
laglott enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken. För det fall testamentet innehåller förordnanden som går ut över barnbarnens rätt till laglott kan barnbarnen begära jämkning för enligt 7 kap 3 § Ärvdabalken. Så verkar det vara i detta fall.

För det fall gåvor givits under sådana omständigheter eller med vissa villkor kan gåvan ibland likställas med testamente och bröstarvingar kan då ha anspråk på gåvan ska jämkas, och i vissa fall återbäras, enligt 7 kap 4 § Ärvdabalken. Talan om jämkning av gåvan enligt 7 kap 4 § Ärvdabalken måste emellertid väckas inom ett år från det att bouppteckningen efter den avlidne avslutades. Det kan således vara för sent att väcka sådan talan.

Det är alltid vanskligt att ange vad som är “juridiskt korrekt”, även ett testamente som innehåller formfel kan bli gällande om det inte klandras och får vinna laga kraft, och en gåva som skulle kunna bli föremål för jämkning enligt 7 kap 4 § Ärvdabalken kan förbli orörd för att bröstarvingar inte väcker talan. Som alltid bör man sökas juridiskt biträde för att inte försitta sin möjlighet att göra sin rätt gällande.