Sedan gammalt gäller en allmän princip om hänsyn mellan grannar. Detta uttrycks i jordabalken som att var och en vid nyttjande av sin egen eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Här åsyftas främst åtgärder som får betydelse för annan fast egendom och det gäller inte enbart aktiva åtgärder utan även underlåtenhet att handla kan innebära ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. Fastighetsägaren har således ett ansvar för att växtlighet på den egna fastigheten inte skadar andra fastigheter.

Som granne har man rätt att ta bort rot eller gren från träd eller andra växter som tränger in på fastigheten från närliggande område om det medför olägenhet. Det sagda gäller även om rötter eller grenar tränger in från en fastighet som inte gränsar till den egna och man har en vidsträckt rätt att handla utan att på förhand stämma av med ägaren av växtligheten. Det är dock viktigt att tillse att träd eller buskar inte skadas mer än nödvändigt.

Om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för ägaren ska denne dock först beredas möjlighet att själv åtgärda problemet. Här blir främst skada på träd eller andra växter aktuell. Ägaren har i dessa fall rätt att få skälig tid på sig för att åtgärda problemet. Vad som utgör skälig tid bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om ägaren i detta fall inte åtgärdar problemet inom skälig tid har man som granne rätt att ombesörja att grenar eller rötter tas bort.

Om inträngande rötter eller grenar orsakat skada på en annan fastighet kan ägaren bli skyldig att ersätta skadan. Den skadelidande grannen kan då rikta krav mot ägaren för de kostnader som skadan orsakat. För det fall ägaren bestrider kravet finns möjligheten att väcka talan i domstol.

Oavsett om åtgärden kan befaras medföra skada för ägaren eller inte tillgodoses emellertid grannsämjan bäst om åtgärder sker efter samråd mellan berörda parter. I de flesta fall är situationen även sådan att grannförhållandet ska bestå framöver och man kan då vinna på att få saken avgjord genom en uppgörelse utom rätta. För att få en mer precis bedömning utifrån omständigheterna i det egna fallet är det alltid bra att rådgöra med en jurist innan man själv vidtar några åtgärder.