Genom en ny lag från 2013 måste alla servitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som tillkommit före den 1 juli 1968 förnyas för att fortsätta gälla. En sådan förnyelse måste göras senast den 31 december 2018. Av den anledningen bör alla fastighetsägare se över de servitut som berör fastigheten och eventuellt förnya servitut som man fortfarande har nytta av.

Anledningen till att man nu behöver förnya äldre inskrivningar är att man vill rensa upp bland gamla inaktuella servitut och nyttjanderätter för att förenkla och undvika missförstånd vid lantmäteriförrättningar och fastighetsöverlåtelser.

De rättigheter som berörs är avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt som har tillkommit före 1 juli 1968. Det är framför allt avtalsservitut som blir aktuella eftersom nyttjanderätter normalt bara gäller maximalt 50 år så dessa är antingen redan utgångna eller förlängda. Officialservitut, som tillkommit genom lantmäteriförrättning eller dom, omfattas inte a kravet på förnyelse, inte heller inskrivningar av tomträtt, vattenkraft eller vattenreglering.

För att förnya ett servitut eller rättighet behöver man anmäla till lantmäteriet att man vill förnya inskrivningen och ange fastighetsbeteckning och aktnumret för den aktuella inskrivningen. Förnyelsen är kostnadsfri. Det är fastighetsägaren för den fastighet som har nytta av servitutet eller nyttjanderätten som har intresse av att förnya; den belastade fastighetens ägare behöver inte göra något och kan inte heller påverka förnyelsen såvida inte avtalet som reglerar rättigheten redan nu upphört att gälla av någon anledning.

Man skall komma ihåg att ett servitut eller en rättighet inte behöver vara inskriven hos lantmäteriet för att gälla, det är avtalet som är avgörande. Inskrivningen underlättar dock bevisning och gör det tydligt vilka rättigheter och belastningar som finns för en fastighet, inte minst när den skall överlåtas till en ny ägare. Om man inte förnyar en inskrivning före 31 december 2018 så innebär detta därför inte att denna inte längre gäller, däremot måste man i så fall ansöka om en ny inskrivning hos lantmäteriet och då måste man visa att avtalet finns och fortfarande är giltigt.

I och med att gamla servitut och rättigheter behöver förnyas senast under 2018 är det en god idé för alla fastighetsägare att under året se över vilka servitut och andra rättigheter som finns inskrivna på fastigheten. På lantmäteriets hemsida under ”min fastighet” kan man få en överblick över vilka servitut som finns och vilken kategori de hör till. Detta kan vara bra att göra också eftersom det förekommer att servitut inte är inskrivna i fastighetsregistret och om man har nytta av dessa är det då bra att försöka få dem inskrivna.