Reglerna för framtidsfullmakt infördes den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att du kan utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden och kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Som exempelvis vid avtal om hyra, el, TV-abonnemang, betala räkningar, förvalta banktillgångar eller andra löpande ekonomiska saker.

Det ställs vissa formella krav för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Personen måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten. Fullmakten skall vara skriftlig och det skall framgå att den är en framtidsfullmakt samt vem eller vilka som är fullmaktstagare. Vidare skall omfattningen av vilka angelägenheter som fullmakten gäller och om det finns övriga villkor för fullmakten. Fullmakten skall bevittnas av två personer och fullmaktstagaren får inte vara en av dessa.

Du bestämmer själv vilka uppgifter som fullmaktstagaren har rätt att utföra med hjälp av framtidsfullmakten. Fullmaktstagaren är även skyldig att agera i enlighet med dina intressen så långt det är möjligt skall fullmaktstagaren bemöda att utföra uppdraget enligt din uttryckliga eller förmodade vilja. I den utsträckning det går skall fullmaktstagaren samråda med dig i viktiga frågor så som boende och köp eller försäljning av egendom.