FRÅGA INKOMMEN TILL LEXIQON: Om jag skulle bli kallad på rättegång för att vittna mot mitt ex/pojkvän, att han alltså skulle ha begått ett brott där det inte handlar om mig, men om jag blir kallad till rättegång är jag skyldig då att vittna? Eller kan jag vägra gå dit?

Frågan är inte helt enkelt så jag kommer dela upp svaret i två delar. Vad gäller din senare fråga om du kan vägra gå till rätten om du är kallad är svaret enkelt – Nej! Blir du kallad att höras i rätten som vittne är du skyldig att infinna dig. Du kan bli skyldig att betala vite eller riskerar att hämtas av polisen om du inte dyker upp.

Vad sedan gäller din skyldighet att vittna, alltså prata, är svaret inte lika enkelt. Närstående personer till part i målet är inte skyldiga att vittna. Detta framgår av rättegångsbalk (36 kap. 3 §). Närstående får dock vittna om de vill och behöver i de situationerna inte avlägga så kallad vittnesed. De givna personerna som anses vara närstående är bland annat den som är/varit gift med part, eller person som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap (mamma, pappa, mormor, morfar m.m.), m.fl.

Det stadgas även att personer som ”på liknande sätt är parten närstående” ska omfattas av undantaget att vittna. Vilka är då dessa personer? Personer som är/varit sambo med part är sådana personer som omfattas. Personer som väntar barn tillsammans med part är även de undantagna vittnesplikten. Om även pojk- och flickvän omfattas är däremot lite oklart. Högsta domstolen kom i NJA 2007 s. 874 fram till att en flickvän sedan ett år tillbaka där paret hade planerat att gifta sig ansågs vara undantagen vittnesplikten i tingsrätten. Personer som varit ett par under flera år bedöms också som närstående och är även de undantagna vittnesplikten. Det skulle däremot kunna anses vara något mer tveksamt huruvida par som endast haft en relation under en kortare tid omfattas av undantaget eller inte. Tyvärr kan inget definitivt svar ges utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall.