Det raka och enkla svaret på frågan är NEJ!

I rättegångsbalken – vilket är den lag som på ett övergripande plan reglerar hur polisförhör med en misstänkt person ska gå till – anges uttryckligen att polisen inte får använda medvetet oriktiga uppgifter (vilket att ljuga kan sägas innebära) i syfte att exempelvis få en misstänkt person att erkänna ett brott eller liknande.

För det fall att det i efterhand framkommer att polisen har agerat på ett sådant sätt i ett polisförhör med en misstänkt och på så vis förmått en misstänkt att lämna vissa uppgifter eller berätta på ett visst sätt som ett direkt resultat av att polisen ljugit i ett polisförhör blir värdet (det så kallade bevisvärdet) av dessa uppgifter som lämnats i ett polisförhör av den misstänkte mycket lågt eller till och med obefintligt.

Att konstatera att en polis ljugit i ett polisförhör låter sig oftast bedömas först efter att polisen har färdigställt sin utredning (förundersökningen). Om detta har skett bör detta påtalas inom ramen för en erinran och även, om ärendet går vidare till en rättegång, påtalas i domstolen under rättegången.

Avslutningsvis ska framhållas att erfarenhetsmässigt är det mycket ovanligt att svensk polis medvetet lämnar felaktiga uppgifter under polisförhör med misstänkta i Sverige.

För att säkerställa att den misstänkte erhåller ett fullgott försvar inte bara under rättegången utan även under förundersökningen då polisförhör hålls med den misstänkte bör alltid den misstänkte begära att bli biträdd av en offentlig försvarare (en advokat) redan innan den misstänkte förhörs av polisen. Detta för att advokaten ska kunna kontrollera att polisförhöret under förundersökningen hålls på ett korrekt sätt.