Diskussioner har förts av bl.a. polisen om att lagstiftaren bör kriminalisera användandet av skyddsväst. Någon kriminalisering har dock till synes ännu inte skett. Huruvida polisen eller åklagare får beslagta egendom regleras bl.a. i 27 kap. Rättegångsbalken och 36 kap.  Brottsbalken.

Enligt 27 kap. 1 § Rättegångsbalken får föremål beslagtas som skäligen kan antas 1) ha betydelse för utredningen om brott, 2) vara avhänt någon genom brott eller 3) kunna förverkas på grund av brott. Även föremål som tillhör någon annan än den misstänkte kan tas i beslag om någon av de tre ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda.

Åklagaren kan begära att en polisman ska ta ett påträffat föremål i beslag, vilket framgår av 27 kap. 4 § andra stycket Rättegångsbalken. Rätten kan även förordna om att beslagta ett föremål, på yrkande av förundersökningsledaren eller åklagaren, 27 kap. 5 § Rättegångsbalken. Om åklagaren eller polisen utan rättens inblandning beslutat att skyddsvästen skulle beslagtas, kan du enligt 27 kap. 6 § Rättegångsbalken påkalla en s.k. beslagsförhandling och begära att rätten ska pröva beslaget.

Enligt 27 kap. 1 § tredje stycket Rättegångsbalken gäller att föremål får endast tas om skälen för beslaget uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för motstående intressen. Vid situationer där det sker beslag av en skyddsväst anges oftast att skyddsvästen i fråga ska förverkas på grund av brott. Det man kan argumentera för är att det både saknas lagstöd och skäl för att överhuvudtaget beslagta skyddsvästen. En annan sak som även kan lyftas fram är att de olägenheter som beslaget innebär för dig inte står i proportion till skälen för beslaget.

Sammanfattningsvis kan både polisen och åklagaren besluta om att beslagta din skyddsväst, även om du inte är misstänkt, om vissa förutsättningar är uppfyllda. I det fall skyddsvästen tas i beslag utan rättens inblandning kan du begära att rätten ska pröva beslaget, antingen själv eller genom ett ombud. Det som är viktigt att komma ihåg är att det saknas lagstöd för att beslagta en skyddsväst, enbart på den grunden att du bär en sådan. I sådana fall ska beslaget hävas av polisen eller åklagaren och skyddsvästen ska därmed återlämnas.