Hamnkonflikten i Göteborg är uppmärksammad. Uppmärksamheten är befogad. Anledningen till konflikten är svår att förstå även för mig som arbetat som advokat i arbetsrättsliga mål under ett kvarts sekel. Konsekvenserna av konflikten är dock inte svåra att förstå. Att konflikten har förödande inverkan på verksamheten i Göteborgs hamn inser alla och envar. Ska vi ha en arbetsrätt som tillåter den här typen av aktioner? Enligt min uppfattning är svaret tveklöst nej.

I den nu aktuella situationen har arbetsgivaren redan tecknat ett kollektivavtal. En rivaliserande fackförening anser sig dock ha rätt till ett eget kollektivavtal. Trots att arbetsgivaren följt spelreglerna  på arbetsmarknaden drabbas bolaget osedvanligt och omotiverat hårt. Varför krävs det inte att en rivaliserande fackförening  kan bevisa att den vill få bort sociala orättvisor eller anmärkningsvärt dåliga anställningsvillkor före det att arbetsgivaren, som redan har ett kollektivavtal, utsätts för åtgärder med synnerligen stor effekt? Hur många kollektivavtal med hur många fackföreningar ska arbetsgivaren behöva ingå för att inte bli utsatt för en strejk?

Borde det inte vara en allmän princip att den som fått ett kraftfullt vapen i sin hand av lagstiftaren måste bevisa ett fullgott skäl att använda vapnet? Högsta domstolen har, till skillnad från arbetsdomstolen, inför likande frågeställningar i flera fall infört ett krav på proportionalitet. Högsta domstolen har infört ett sådant krav på proportionalitet även i situationer där det inte uttryckligen följer av lagtexten. Varför agerar inte Arbetsdomstolen på samma sätt? Jag anser att en domstol som har den högsta dömande makten ska ta ett stort ansvar för tillämpning av grundläggande rättsprinciper.

Den som vidtar en sådan kraftfull åtgärd som en strejk måste enligt min uppfattning bevisa att åtgärden står i proportion till det som ska uppnås.

Proportionalitetsprincipen är en av de mest grundläggande principerna  i alla rättsordningar. Jag förstår inte varför detta har undgått arbetsdomstolen.

Varför har vi inte en rättsordning som helt enkelt kräver att arbetsmarknadens parter åläggs att bevisa varför och i vilket syfte de vill vidta en kraftfull åtgärd och därtill även att styrka att åtgärden är rimlig i proportion till det som ska uppnås?  För en arbetsgivare som redan har ett kollektivavtal med schyssta villkor ska en strejk inte vara möjlig för att framtvinga ytterligare ett kollektivavtal.

Idag kan vi genom den sorgliga konflikten i Göteborg se hur dogmatiska och låsta ideologier leder till helt oacceptabla resultat. Alltfler ropar nu på ändrad lagstiftning där kravet på proportionalitet uttryckligen införs även inom arbetsrätten. Enligt min åsikt borde ett sådant krav ha införts för länge sedan genom adekvat rättstillämpning. Att vi i framtiden ska kunna hamna i fler konflikter som den som nu rasar i Göteborgs hamn måste till varje pris undvikas. Det är skadligt, inte bara för näringslivet, utan även för samhället i vid bemärkelse.