Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en ung person för vård, kan den unge samt dennes vårdnadshavare få ett så kallat offentligt biträde som är en advokat eller en biträdande jurist. Det är domstolen som beviljar ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet tar tillvara den unges eller vårdnadshavarens intressen i målet. Kostnaden för biträdet står staten för.