Fråga:

Jag har fått en stämningsansökan från tingsrätten gällande Olovlig körning. I stämningen har jag fått refererat till att jag ej har ett giltigt körkort (vilket inte stämmer). Jag har ett giltigt amerikanskt körkort, men det som uppvisades vid tillfället, var det gamla. 
På stämningen står det även anklagelser att jag försökt manipulera körkortet vilket absolut inte stämmer. 
Jag undrar även om det blir några påföljder utöver 12.000 kr? 
Dvs, kan domen bli att jag inte får lov att ta körkortet under en viss tid?

Biträdande jurist Marcus Grudén svarar:

Allmänna förutsättningar

För att dömas för brottet olovlig körning krävs att man uppsåtligen kört ett fordon utan att ha rätt till det. Det innebär att man dels ska sakna giltigt körkort, dels veta om att man inte har ett giltigt körkort, alternativt inse risken att man inte har ett giltigt körkort och vara likgiltig inför det (i princip köra ändå), se 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, RH 2005:60, NJA 1986 s. 392, NJA 2019 s. 721.

Normalt sett utdöms kring 30 dagsböter för olovlig körning om en bil framförs av någon som inte har behörighet att göra det, se Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7. Antalet dagsböter motsvarar brottets straffvärde, dvs. hur allvarligt brottet är, och multipliceras med ett bötesbelopp mellan 50 och 1000 kr, beroende på din inkomst.

Ett amerikanskt körkort är i regel giltigt i Sverige, men om innehavaren folkbokför sig i Sverige blir körkortet ogiltigt ett år efter folkbokföringen, se 6 kap 1-2 §§ körkortslagen (1998:488).

När man kör exempelvis en personbil är man skyldig att medföra sitt körkort, eller ett bevis på att körkort har utfärdats och en handling som styrker ens identitet, se 3 kap 15 § körkortslagen. Vid begäran från en polis är man skyldig att visa handlingarna för kontroll annars kan man dömas till penningböter, se 9 kap 2 § körkortslagen. Detta gäller dock inte vid vissa undantagsfall, till exempel om förarens identitet genast har kunnat fastställas. Det kan även vara straffbart med penningböter att inte överlämna ogiltigt körkort eller förarbevis till Transportstyrelsen, se 9 kap 3 § körkortslagen.

Frågor om körkortstillstånd eller giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort prövas av Transportstyrelsen. Om man dömts för olovlig körning och ansöker om körkortstillstånd kan en spärrtid meddelas, se 3 kap 9 § körkortslagen. Det innebär en tid då man inte kan få ett nytt körkort utfärdat. Spärrtiden kan vara mellan en månad och tre år.

Fråga

Såsom jag förstår din frågeställning är du åtalad för olovlig körning och riskerar ett antal dagsböter som i förhållande till din inkomst blir 12 000 kr, exempelvis 30 dagsböter á 400 kr. Åklagaren måste då bevisa att du 1) vid tillfället för körningen inte hade behörighet att framföra fordonet, och 2) att du visste om det, borde vetat om det eller insåg risken för det men var likgiltig till det och körde ändå. Om det är så att du hade ett giltigt amerikanskt körkort vid tillfället för körningen borde du alltså, utifrån de omständigheter som du beskriver, inte kunna dömas för olovlig körning då du hade behörighet att köra bilen. Jag föreslår därför att du åberopar ditt giltiga körkort som bevisning, det vill säga att du skickar in en kopia på körkortet eller tar med det till domstolen.

För det fall du inte hade rätt att framföra bilen, men trodde att du hade det, bör du berätta det för domstolen. Du bör då även åberopa den handling som fått dig att tro det, om någon sådan finns. Som jag skrev ovan måste åklagaren bevisa att du visste om, eller insåg risken till och var likgiltigt inför, att ditt körkort var ogiltigt för att domstolen ska kunna döma dig för olovlig körning.

Om du skulle dömas för olovlig körning kan du inte påverka bötessumman i särskilt hög grad då det troligtvis har att göra med din inkomst. Olovlig körning bör ge runt 30-40 dagsböter om det inte finns några särskilda omständigheter som talar för ett högre straffvärde. Jag skulle i vart fall behöva veta mer för att besvara den frågan.

Du nämner anklagelser om att du försökt manipulera ditt körkort. Det är svårt att svara något konkret gällande det eftersom du inte nämner ett specifikt brott. Ett manipulerande av ett körkort eller annan identitetshandling kan utgöra brottet urkundsförfalskning. Om du hade varit misstänkt för även det brottet skulle det vara en åtalspunkt i stämningen. Även här krävs mer information för att ge ett bättre svar.

Om du skulle dömas för olovlig körning är det möjligt att en spärrtid meddelas om du skulle ansöka om körkortstillstånd för att ta ett nytt körkort i Sverige. Det kommer inte stå i domen från domstolen då sådana ärenden handläggs av Transportstyrelsen. Om det blir aktuellt kommer du få hem handlingar från Transportstyrelsen och få möjlighet att svara Transportstyrelsen varför de inte bör meddela en spärrtid.