Svaret blir på ett väldigt övergripande plan eftersom jag inte vet något specifikt om bolaget det gäller.
I aktiebolagslagen framkommer det att ett aktiebolag ska ha minst en revisor, det är alltså huvudregeln. Som till många huvudregler finns det undantag, likaså i det här fallet.

För att ett aktiebolag inte ska behöva revisor måste det vara privat och ha angett i bolagsordningen att det inte ska ha en revisor. Vidare får det inte uppfylla mer än ett av kriterierna nedan:
(1) Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3, (2) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor och (3) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.

Om samma aktiebolag däremot uppfyller ett eller fler av kriterierna behöver det ha en revisor, och helst en revisorssuppleant, som ska vara angivna i bolagsordningen. Det vanligaste är att aktiebolag har en revisor och revisorssuppleant, men det kan även ha flera stycken revisorer och suppleanter. Suppleanten finns om revisorn behöver avgå i förtid, finns ingen suppleant får bolaget välja en ny revisor.

Bestämmelserna gällande kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller först från och med det tredje räkenskapsåret. I koncernkonstellationer kan moderbolaget välja bort kravet på revisor, men inte om den koncern som moderbolaget ingår i måste ha revisor, då måste moderbolaget också ha det. Viktigt att notera är att det kan finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Sammanfattningsvis så är utgångspunkten att ett aktiebolag behöver ha en revisor. Om aktiebolaget är privat, i bolagsordningen har angett att de inte ska ha en revisor och inte uppfyller kriterierna ovan behövs ingen revisor. Rekommendationen är dock att alltid ha en revisor, men det finns som sagt undantag på kravet om revisor och kolla upp vilka regler som gäller för din bransch.

Behöver du mer hjälp eller råd är det bara att ta en kontakt med mig.