Huvudregeln är att det är straffbart att inneha kniv på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats.

Allmän plats är alla platser, inomhus eller utomhus, som besöks av allmänheten. Exempel på allmänna platser är vägar, gator, torg, parker, butiker, köpcentrum, restauranger och tåg.

Det finns dock undantag från detta förbud att bära kniv på allmän plats. Det viktigaste undantaget är att det är tillåtet att inneha kniv på allmän plats om innehavet av kniven är att anse som befogat med hänsyn till knivens art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Det har alltså betydelse vad det är för en kniv och varför man innehar kniven. Det har även betydelse hur man förvarar kniven. Om ett knivinnehav på allmän plats är att anse som befogat eller inte får avgöras utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Det finns vissa typfall där knivinnehav på allmän plats kan vara att anse som befogat och därmed tillåtet:

  1. Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska godtas om innehavet framstår som naturligt.
  1. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig kniv på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning.
  1. Det är tillåtet att inneha kniv i samband med slöjdundervisning på en skola.
  1. Det är tillåtet för en hantverkare att i sin yrkesutövning – också på allmän plats – bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. Detta gäller även om kniven inte behövs för just den aktuella arbetsuppgiften. Vidare gäller att en hantverkare inte bryter mot knivförbudet om han eller hon stannar till för att lyssna på till exempel en gatumusiker.
  1. Om någon har köpt en kockkniv som present och tar med sig den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, så är detta ett tillåtet knivinnehav.
  1. Vid en picknick på allmän plats kan det vara tillåtet att deltagarna har med sig matknivar och förskärare.
  1. I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mer påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas sådana knivar av knivförbudet. Också en mindre slidkniv, till exempel en morakniv, kan godtas i många sammanhang, exempelvis vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock normalt sett inte vid exempelvis konserter eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang där många människor träffas eller befinner sig.
  1. Ett innehav av kniv i en bil på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är godtagbart. Vid innehav av kniv i bil finns alltså ett större utrymme för att bedöma ett knivinnehav som befogat.

Avslutningsvis ett typfall där knivinnehav på allmän plats inte anses vara vare sig befogat eller tillåtet: Att ha med sig kniv för att känna sig trygg eller för att kunna försvara sig är inte ett godtagbart skäl.