En person kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning om denne gör en ljudinspelning med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en mobiltelefon. Bestämmelsen om olovlig avlyssning framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Straffet för den som döms för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år.

För att det ska röra sig om olovlig avlyssning krävs att man i hemlighet spelar in ett samtal mellan andra personer. Det kan även röra sig om olovlig avlyssning om man i hemlighet spelar in vad som sägs vid ett möte som allmänheten inte har tillträde till och som man själv inte deltar i eller som man inte har rätt att delta i.

Motsatsvis innebär detta att det är lagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i, även om de andra deltagarna är omedvetna om inspelningen. Det går exempelvis bra att spela in ett telefonsamtal som man har med en annan person. Även den som lovligen deltar i ett möte får spela in vad som sägs vid mötet, trots att övriga deltagare inte är informerade om inspelningen.

Observera att även om det inte skulle vara olagligt att spela in ett samtal eller ett möte, kan en sådan inspelning medföra andra konsekvenser. Exempelvis kan en inspelning gjord på arbetsplatsen resultera i arbetsrättsliga åtgärder. Om inspelningen sprids till någon annan än de som har deltagit i samtalet eller mötet kan det även finnas en risk för att man sprider sekretessbelagda uppgifter och att man därmed gör sig skyldig till brott mot tystnadsplikt.