Är det olagligt att gå mot rött?

 

Vi alla har gjort det någon gång, och kanske är det närmare sanningen att vi fortsätter göra det, inte enbart någon enstaka gång vid ett enstaka tillfälle. Utan kanske gör vi det snarare dagligen, eller till och med flera gånger om dagen. 

 

Men hur är det egentligen? Är det olagligt att gå mot rött? 

 

Vad säger lagen?

Lagen som bland annat reglerar trafikregler är trafikförordningen (1998:1276).

 

I 2 kap. 2 § trafikförordningen framgår det att trafikanter ska följa  anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses enligt vägmärkesförordningen. 

 

Vad innebär detta?

Bestämmelsen i trafikförordningen innebär att trafikanter ska, behöver och måste följa trafikanvisningar, såsom vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler och ljussignaler. 

 

Denna bestämmelse gäller även för fotgängare, vilket innebär att den som inte följer anvisningar, gör något i strid mot bestämmelsen.

 

Det innebär alltså att det är olagligt att gå mot rött. Det finns dock ingen bestämmelse om straffansvar för fotgängare kopplat till den aktuella bestämmelsen.

 

Även om en person går mot röd signal – och därigenom gör något olagligt, kan denna personen alltså inte straffas för det. 

 

Detta innebär dock inte att fotgängare i trafiken kan bete sig hur som helst. Fotgängare omfattas av straffbestämmelsen för vårdslöshet i trafik enligt 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649). En trafikant kan dömas till böter om personen i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna.

 

En fotgängare skulle alltså i teorin kunna dömas till ansvar enligt denna bestämmelse. Den brottsliga gärningen består i att i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver, för att en trafikolycka ska kunna undvikas.  

 

Sammantaget är det alltså olagligt att gå mot rött, men det är inte straffbart – om det inte är vårdslöshet i trafik.