Det finns inget generellt förbud mot alkoholförtäring på allmän plats, men däremot har kommunerna lokala föreskrifter som begränsar möjligheterna till att dricka alkoholdrycker på allmän plats. Om du får dricka alkoholdrycker eller inte på en viss plats beror alltså på vad din kommun har bestämt.

Om vi tar Stockholms Stad som exempel så finns ordningsföreskrifterna här:

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Stadsovergripande-styrdokument/Allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-Stockholms-kommun-/

På den hemsidan kan hitta information om det är tillåtet eller förbjudet att förtära alkoholdrycker på en viss plats i staden. (Se särskilt kartorna i bilaga 6).

Vad menas då med alkoholdryck?

Alkoholdryck definieras i 1 kap. 5 § alkohollagen så som en dryck som överstiger 2,25 volymprocent varför det är tillåtet att förtära alla drycker som innehåller eller understiger 2,25 volymprocent på allmän plats.

Det är även vanligt att det i lokala föreskrifter enbart finns förbud mot spritdryck, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck. Eftersom starköl enligt 1 kap. 8 § alkohollagen definieras som öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent föreligger det vanligtvis inget förbud mot att förtära folköl på allmän plats. Var dock noggrann med att kontrollera hur just din kommun har formulerat de lokala ordningsföreskrifterna.

Vad gäller på offentliga tillställningar?

Det finns även någonting som kallas offentlig tillställning och som definieras i 2 kap. 3 § ordningslagen. Vanligtvis är det tillställningar som anordnad för allmänheten eller som allmänheten har tillgång till (exempelvis tävlingar, danstillställningar, tivolin, festtåg, marknader och mässor m.m.). Här föreligger ett generellt förbud att förtära eller förvara medhavd spritdryck, vin, starköl (alltså öl överstigande 3,5 volymprocent) eller annan jäst alkoholdryck. På en offentlig tillställning får man endast får förtära alkoholdrycker som sker vid särskilda tillåtna serveringar.

Straff

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en lokal föreskrift döms till penningböter. Vad gäller alkoholförtäring så är beloppet för närvarande 500 kr.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet att förtära alkohol på en offentlig tillställning döms till penningböter. För närvarande är bötesbeloppet 1000 kr och man är även skyldig att på tillsägelse lämna tillställningen.