Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

134 advokater
Advokat
Godkänd
Simon Boson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, ärenden om vårdnad och umgänge samt obestånd.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: simon@ejderadvokat.se
Godkänd
Elin Neu
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Tidigt i mitt arbete som jurist förstod jag att jag kunde göra störst skillnad som advokat. Efter min tid som notarie på Malmö tingsrätt har jag därför arbetat som ombud i domstol, först som biträdande jurist på Lunds advokatbyrå och nu som advokat på Neu Advokatbyrå.

För mig är det viktigt att du alltid känner dig trygg. Trygg med att jag som din advokat alltid är tillgänglig för dig och trygg med att dina intressen tillvaratas på bästa sätt.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Anna Lundberg
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag arbetar med att bistå myndigheter och företag med affärsjuridisk rådgivning, främst inom områdena EU & konkurrensrätt, antikorruption och samhällsutveckling.

Inom ramen för mina verksamhetsområden arbetar jag främst med offentlig upphandling där jag biträder klienter i alla faser av upphandlingsprocessen. Vidare har jag erfarenhet av att arbeta med processer i förvaltningsdomstol.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Magnus Jonson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag har i 25 år arbetat med främst EU- och konkurrensrätt, immaterialrätt och marknadsrätt. Närmast kommer jag från Konkurrensverket och tidigare var jag partner på annan advokatbyrå.

Med lång erfarenhet av arbete i domstolar, regeringskansliet, Konkurrensverket och advokatbyråer har jag en bred och djup förståelse för såväl de juridiska som de affärsmässiga och politiska aspekterna. Jag hjälper klienter med strategisk rådgivning, undersökningar och tvistlösning. Ofta rör frågorna reglerade marknader som t.ex. Life Science och branscher där immateriella rättigheter, t.ex. patent, är viktiga. Jag har stor erfarenhet av processer i olika domstolar, inklusive EU-domstolen, och av att företräda klienter inför myndigheter.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Ulf Djurberg
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag arbetar sedan mer än 25 år med att hjälpa svenska och utländska bolag, myndigheter och organisationer, främst inom områdena EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling, anti-korruption samt med offentliga kontrakt.

Jag har stor erfarenhet av rådgivning när det gäller konkurrensrätt, förvärvskontroll, offentlig upphandling, statligt stöd och antikorruption samt särskilda undersökningar. Inom dessa områden har jag varit ombud i mål vid såväl nationella domstolar som vid EU-domstolen, bl.a. i det välkända Gourmet-målet. När det specifikt gäller konkurrensrätt och förvärvskontroll har jag dessutom omfattande erfarenhet av kontakter med Europeiska kommissionen och ett flertal andra europeiska och internationella konkurrensmyndigheter. På antikorruptionssidan har jag genomfört flera stora undersökningar och self-cleaning processer i såväl Sverige som i andra länder. På upphandlingsområdet har jag biträtt klienter med strategisk rådgivning och genomförande ”från ax till limpa” av några av de största upphandlingarna i Sverige. Slutligen ska nämnas att jag har ett särskilt intresse för samhällsutvecklingsprojekt och att jag varit delaktig i utredningar om höghastighetståg, elvägar och Hyperlooptransporter i Sverige och Finland.

Jag anlitas kontinuerligt som föreläsare både i Sverige och utomlands.

Språk: Tyska, Engelska, Franska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Godkänd
Dena Dervanovic
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Legal/Business Competence areas;
Data Protection
International Human Rights Law

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Kamo Moghadas
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Kamo Moghadas är advokat och är specialiserad på brottmål. Han arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Kamo Moghadas åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: kamo@stahrepersson.se
Godkänd
Henrik Lindblom
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Henrik Lindblom tog sin juristexamen år 2008. Henrik blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2014 och arbetar huvudsakligen med brottmål. Efter avlutad notarietjänstgöring arbetade Henrik under åren 2010-2019 på Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping och Norrköping.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: lindblom@advfirman.se
Godkänd
Olle Kristhammar
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Frida Treschow
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Nadim Al Khamiesi
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Språk: Svenska
E-postadress: nadim@khamiesi.se
Godkänd
Fredrik Lindblom
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Fredrik är ansvarig för Cederquists verksamhetsgrupp EU- och Konkurrensrätt, samt Offentlig Upphandling. Han har omfattande erfarenhet från internationella och nationella konkurrensförfaranden innefattande bl.a. företagsförvärv, karteller och missbruksärenden och biträder även företag i antidumpingprocesser och andra handelsrelaterade frågor. Inom offentlig upphandling biträder gruppen framförallt anbudsgivande privata företag inom en rad sektorer. Gruppen är högt rankad inom både konkurrensrätt och offentlig upphandling av flera ledande rankinginstitut.

Språk: Engelska, Franska, Svenska
Godkänd
Mattias Ahlkvist
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Mattias är specialiserad på brottmål, han åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Mattias åtar sig även uppdrag inom familjerätt och tvistelösning samt uppdrag inom socialrätt.

Mattias har tjänstgjort som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och tidigare arbetat vid de affärsjuridiska byråerna Cederquist och Eversheds.

Mattias var tidigare delägare vid den humanjuridiska advokatbyrån Prio.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Robert Stromberg
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Robert Stromberg är ansvarig för Cederquists grupp för Arbetsrätt och är specialiserad på arbetsrätt och M&A. Robert är rådgivare vid upprättande av anställningsavtal och andra avtal för vd, nyckelpersoner och andra anställda inbegripet upprättande av pensions-, incitaments- och bonusprogram samt policydokument. Vidare lämnar Robert rådgivning rörande anställningsskydd, uppsägningar, driftinskränkningar, omorganisationer och andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet samt hantering av skydd för företagshemligheter inklusive lojalitets-, sekretess och konkurrensåtaganden. Robert biträder även arbetsgivaren vid arbetsrättsliga förhandlingar och tvister samt vid företagsförvärv där bl.a. regler om övergång av verksamhet och olika kollektivavtals- och integrationsfrågor aktualiseras. Cederquists grupp för Arbetsrätt rankas som en av Sveriges absolut främsta.

Rättsområden: Arbetsrätt
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Anders Hellström
Titel: Advokat
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Fredrika Hörlin
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Fredrika är specialiserad inom svensk och internationell avtalsrätt och biträder klienter i alla typer av affärsförhandlingar, såsom köp och försäljning av verksamhet, upplösande av gemensamt bolagsägande, vid lösande av tvisteliknande situationer samt vid bodelning- och arvskiftesförfaranden.
Som styrelseledamot i olika ägarledda bolag arbetar hon nära ägarna med strategiska tillväxtfrågor, exitplaner och generationsskiften.

Språk: Engelska, Svenska
Hoppa till sida:
1 2 3 4 5