Intervju med Sandra Danowsky, brottmålsadvokat verksam på advokatfirman Guide i Stockholm

Vad krävs för att en person under 18 år ska häktas?

Huvudregeln om när häktning får ske är oberoende av ålder och en domstol som ska bedöma frågan ska alltså först ta ställning till om misstankegraden är uppnådd samt om särskilda skäl för häktning föreligger. När misstanken gäller brott med minimistraff på två år föreligger en presumtion för att häktningsskäl föreligger. Slarvigt kallas detta för obligatorisk häktning.

Den som inte har fyllt arton år får emellertid häktas endast om det finns synnerliga skäl. Frågan om det finns synnerliga skäl för häktning ska bedömas med hänsyn främst till den misstänktes ålder och brottslighetens allvar. Tillämpningen av häktningsinstitutet i mål med underåriga ska alltså tillämpas med största restriktivitet.

Ytterligare en förutsättning för att häkta en ungdom är att det ska vara uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Precis som de andra skälen är det åklagaren som ska visa detta och åklagaren ska därför före häktningsförhandlingen ha utrett möjliga alternativ. Socialtjänsten kopplas alltid in i ärenden där misstänkt är underårig och socialtjänsten har ett stort ansvar för att arbeta skyndsamt med att hitta betryggande övervakning för att häktningstiden ska bli så kort som möjligt.

Möjligheterna att åstadkomma en betryggande övervakning med mindre ingripande åtgärder än häktning är mindre när det finns en risk för att utredningen försvåras. Vid misstanke om allvarlig brottslighet föreligger ofta denna risk initialt, men den klingar också av allt eftersom utredningen fortgår. Även om rekvisitet alltså kan vara uppfyllt initialt ska alltså frågan omprövas löpande.

Hur är vardagen för en ungdom som är häktad?

När en domstol beslutar om häktning beslutas även om åklagaren ges rätt att meddela restriktioner. Eftersom det ofta anses vara av vikt för utredningen att säkerställa vilken information som kommer till och från den misstänkte ges ofta åklagaren denna rätt. Åklagaren prövar vilka restriktioner som är nödvändiga. Det finns särskilda avdelningar för häktade underåriga men det går inte att svara på hur vardagen ser ut generellt. Min upplevelse är att åklagare i ungdomsmål har stor förståelse för den svåra situation ungdomen befinner sig i och därmed med särskild restriktivitet prövar behovet av restriktioner. Även besök av familjemedlemmar beviljas generellt i större utsträckning.

Tycker du att reglerna för häktning av unga borde ändras på något sätt?

Regelverket är bra och visar på vikten av att balansera behovet av frihetsberövande vid misstanke om allvarlig brottslighet mot den svåra situation ett frihetsberövande innebär. Det viktigaste när en ungdom häktas är att samtliga inblandande verkar för att den unges situation ska vara så bra som möjligt. Socialtjänsten och kriminalvården har här ett stort ansvar.