Intervju med advokat Anton Strand, brottmålsadvokat, om omvandling av livstidsstraff.

Vad krävs för att ett livstidsstraff ska omvandlas till ett tidsbestämt straff?

Den dömde måste ha avtjänat tio år av straffet innan det är möjligt att ansöka om tidsbestämning. Vid prövningen av om straffet ska tidsbestämmas beaktas risken för återfall i brott vilket ska utgöra den tyngst vägande faktorn, vidare om den dömde medverkat till att främja sin återanpassning till samhället och om den avtjänade tiden motsvarar gärningens straffvärde.

Varför är inte livstidsstraff på livstid?

Livstidsstraffet är formellt livsvarigt och det föreligger ingen absolut rätt att få ett livstidsstraff omvandlat till fängelse på bestämd tid. Även om de flesta av de dömda får straffen tidsbestämda finns det också livstidsdömda som sannolikt aldrig kommer få tidsbestämda straff eller friges, detta då de anses för farliga och risken för återfall som stor. Detta är en bedömning som görs i det enskilda fallet.

Vad tycker du om att inte alla straff tidsbestäms från början?

Livstidsstraffet har varit omdiskuterat i flera omgångar men lagstiftaren har valt att låta det kvarstå främst med hänsyn till symbolvärdet och att det kan finnas tillfällen då en livstidsdömd inte alls bör friges. I utredningar har framhållits aspekter som att livstidsstraffet kan anses strida mot grundläggande principer om rättvisa och förutsebarhet och att straffet på grund av dess obestämda karaktär medför svårigheter såväl för verkställande myndigheter – att planera och fylla det med meningsfull sysselsättning – som för de dömda och deras anhöriga.

Jag har träffat ett antal livstidsdömda personer och för dem alla har det varit helt centralt och en väldigt stor del av straffet att de inte vet när de kommer att friges. De vet att de sannolikt kommer att friges, men inte när. Jag kan förstå att vissa individer anses för farliga för att det från början ska anses möjligt att bestämma en tid för frigivning, samtidigt bör en tid kunna bestämmas direkt i många fler fall än vad som sker idag. Ett längre fastställt straff – jämfört med de straff som kan utdömas idag – vore att föredra. Ovissheten tär på en människa, den gör det omöjligt för såväl den dömde som dennes anhöriga att planera för saker vilket i sig kan verka negativt på möjligheten till återanpassning.